TARIONUS

- Centrum Edukacji i Rozwoju Rynku Pracy
Zapraszamy na szkolenie Kwalifikowalność wydatków w ramach Funduszy UE w perspektywie finansowej 2014-2020

Zamówienia publiczne ustawowe i podprogowe dla zamawiających

Szkolenie "Zamówienia publiczne ustawowe i podprogowe dla zamawiających"
1 dzień, Poznań

Szkolenie Zamówienia publiczne dla zamawiającychCel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie przedstawicieli zamawiających do przeprowadzenia pełnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia umowy o zamówienia publiczne, prawidłowego udokumentowania postępowania z uwzględnieniem specyfiki zamówień realizowanych w ramach funduszy strukturalnych. Szkolenie uwzględnia również perspektywę wykonawców – ma na celu przedstawienie najważniejszych reguł i zasad, które pozwalają wykonawcom skutecznie ubiegać się o publiczne kontrakty.

Dla kogo:

Przedstawiciele zamawiających (jednostek sektora finansów publicznych, podmiotów prywatnych zobowiązanych do stosowania ustawy) oraz wykonawców (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe).

Zakres tematyczny:

1. Źródła prawa zamówień publicznych.
2. Stosowanie prawa cywilnego w zamówieniach publicznych.
3. Zasady prawa zamówień publicznych.
4. Ogłoszenia.
5. Opis spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
6. Wykluczenie wykonawcy.
7. Konsorcjum, podwykonawstwo, dysponowanie potencjałów podmiotów trzecich w kontekście ostatnich nowelizacji.
8. Pozacenowe kryteria oceny ofert (w szczególności odnoszące się do jakości) – jak je skonstruować – ćwiczenia.
9. Wybór oferty najkorzystniejszej – podstawowe czynności, rażąco niska cena, poprawianie omyłek.
10. Unieważnienie postępowania.
11. Zawarcie umowy i realizacja zamówienia.
12. Zmiany do umowy – przesłanki. Podwykonawstwo na etapie realizacji umowy.
13. Rozwiązanie, odstąpienie i unieważnienie umowy.
14. Zamówienia podprogowe – przesłanki, źródła prawa, standardowy regulamin, adekwatność regulaminu, tryby wyboru wykonawcy.

W ramach szkolenia:

  • Materiały szkoleniowe (prezentacja multimedialna, wyciąg z orzecznictwa, wyciąg z ustawy, kazusy, zadania praktyczne)
  • Certyfikat

Trener:

Paweł Skrodzki

Radca prawny, ukończył prawo oraz stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wykonuje zawód radcy prawnego w ramach własnej kancelarii w Poznaniu. Kierował i nadzorował wdrażanie projektów  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o łącznej wartości kilkunastu milionów złotych (od 2005). Świadczy obsługę prawną projektów finansowanych ze środków europejskich o łącznej wartości około 70 mln zł. Wśród jego klientów znajdują się spółki prawa handlowego, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. Nauczyciel akademicki i trener. Przeprowadził około 3 tys. godzin zajęć z zakresu prawa zamówień publicznych, pomocy publicznej, prawa cywilnego, projektów UE, prawa autorskiego, prawa międzynarodowego publicznego i in. Posiada certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Foundation.

Cena:

290zł + VAT

Terminarz i miejsce szkolenia:

Nowy terminarz już wkrótce.

Kurs odbywać się będzie w Poznaniu, przy ul. Ratajczaka 26/6.

Pozostałe szkolenia: