TARIONUS

- Centrum Edukacji i Rozwoju Rynku Pracy
Zapraszamy na szkolenie Kwalifikowalność wydatków w ramach Funduszy UE w perspektywie finansowej 2014-2020

Specjalista ds. zamówień publicznych

Kurs "Specjalista ds. zamówień publicznych"
80h, Poznań

Kurs z zakresu zamówień publicznychCel szkolenia:

Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu zamówień publicznych.

Korzyści dla uczestników:

Zdobycie i pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu zamówień publicznych.

Dla kogo:

Kurs kierowany jest do pracowników zajmujących się kwestią zamówień publicznych. W kursie mogą wziąć udział zarówno osoby początkujące w tej tematyce, jak i osoby z doświadczeniem chcące ugruntować i zaktualizować wiedzę i umiejętności. Do uczestnictwa w kursie zapraszamy także osoby, których zainteresowania są bliskie tematyce zamówień publicznych, które planują przekwalifikować się w tym kierunku.

Zakres tematyczny:

1. Zamówienia publiczne - co to jest i skąd się wzięło? (1h)

2. Zasady obowiązujące w systemie zamówień publicznych (2h)
- zasada powszechności stosowanie
- zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania
- zasada pisemności postępowania
- zasada jawności postępowania

3. Zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy (3h)
- wyłączenia podmiotowe
- wyłączenia przedmiotowe
- wyłączenia częściowe
- zamówienia poniżej 14.000 euro - rozwiązania własne zamawiającego

4. Progi kwotowe w systemie zamówień publicznych (1h)

5. Tryby udzielania zamówień publicznych (4h)
- tryby podstawowe
- tryby pozostałe - przesłanki ich stosowania

6. Komisja przetargowa (3h)
- co to jest i kiedy musi być powołana
- zasady jej funkcjonowania (regulamin komisji)
- wyłączenia z pracy komisji

7. Opis przedmiotu zamówienia (1,5h)
- dostawy
- usługi
- roboty budowlane
- zamówienia mieszane (jak je opisać i jak kwalifikować)

8. Wartość szacunkowa zamówienia (1,5h)
- dostawy
- usługi
- roboty budowlane
- zamówienia uzupełniające

9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (14h)
- wszystkie jej niezbędne elementy jako dokumentu podstawowego w postępowaniu
- opracowanie specyfiki - warsztaty
- zakres specyfikacji w zależności od trybów postępowania

10. Ogłoszenia o zamówieniu (3h)
- publikacja ogłoszeń w zależności od trybu i kwot progowych
- zawartość ogłoszeń w zależności od trybu
- opracowanie ogłoszenia - warsztaty

11. Prowadzenie postępowania - okres od ogłoszenia do otwarcia ofert (2h)

12. Otwarcie ofert - czynności komisji przetargowej (2h)

13. Wybór najkorzystniejszej oferty (2h)

14. Unieważnienie postępowania (1h)

15. Dokumentowanie postępowania (5h)
- zakres wymaganej dokumentacji
- co i kiedy jest jawne
- archiwizacja postępowania

16. Dokumentacja postępowania – warsztaty (6h)

17. Dynamiczny system zakupów (1h)

18. Konkurs (2h)

19. Koncesja na roboty budowlane (1h)

20. Zamówienia sektorowe (2h)

21. Umowy w zamówieniach publicznych (3h)
- rodzaje umów
- forma umowy, niezbędne jej elementy
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy

22. Środki ochrony prawnej (3h)
- protest,
- odwołanie
- skarga do sądu

23. Urząd Zamówień Publicznych (3h)
- Prezes Urzędu
- Rada Zamówień Publicznych
- Krajowa Izba Odwoławcza

24. Kontrola udzielania zamówień publicznych (1h)

25. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy (2h)
- odpowiedzialność zamawiającego
- odpowiedzialność członków komisji przetargowej

25. Warsztaty – przeprowadzenie przykładowego postepowania (10h)

W ramach szkolenia:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat

Trener:

Paweł Skrodzki

Radca prawny (własna kancelaria prawna). Absolwent Uniwerystetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Obsługa prawna przedsiębiorstw i jednostek sektora finansów publicznych, m.in. w zakresie prowadzonych przez nie projektów w ramach PO KL o łącznej wartości kilkudziesięciu milionów zł. Obsługa prawna osób fizycznych. Działalność szkoleniowa.

Prowadził szkolenia z zakresu zamówień publicznych:

 • Prawo zamówień publicznych (TARIONUS -Centrum Edukacji i Rozwoju Rynku Pracy s.c.) – 560 godzin szkoleniowych,
 • Prawo zamówień publicznych i zasady konkurencyjności w projektach PO KL zrealizowane dla Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Poznaniu - 72 godziny szkoleniowe,
 • Zamówienia publiczne poniżej 14 tys. euro (Centrum Edukacji i Innowacji sp. z o.o. w Poznaniu) – 8 godzin szkoleniowych,
 • Szkolenie specjalistyczne dla ROEFS w Sieradzu z zakresu prawa zamówień publicznych oraz zasady konkurencyjności w PO KL – 64 godziny szkoleniowe,
 • Szkolenie z zakresu prawa zamówień publicznych w PO KL dla ROEFS w Bydgoszczy – 16 godzin szkoleniowych,
 • Szkolenie z zakresu prawa zamówień publicznych w PO KL dla ROEFS w Toruniu – 8 godzin szkoleniowych,
 • Szkolenie z zakresu prawa zamówień publicznych w PO KL dla ROEFS w Kaliszu – 80 godzin szkoleniowych,
 • Szkolenie z zakresu prawa zamówień publicznych w projektach EFS – ROEFS Poznań - 40 godzin szkoleniowych,
 • Szkolenie z zakresu prawa zamówień publicznych w PO KL dla ROEFS w Słupsku – 16 godzin szkoleniowych,
 • Szkolenie z zakresu prawa zamówień publicznych w ramach projektu realizowanego w poddziałaniu 5.2.1 PO KL, Agencja IDO Kamil Szafraniec, Płock - 32 godziny szkoleniowe.

Cena:

1299zł (szkolenie zwolnione z VAT).
Możliwość płatności w dwóch ratach: 700zł przed rozpoczęciem kursu, 599zł w trakcie kursu.

Terminarz i miejsce szkolenia:

Nowy terminarz już wkrótce.

Kurs "Specjalista ds. zamówień publicznych" trwa łącznie 10 dni szkoleniowych.

Kurs odbywać się będzie w Poznaniu, przy ul. Ratajczaka 26/6.

Zapisz się na szkolenie!

Pozostałe szkolenia: