TARIONUS

- Centrum Edukacji i Rozwoju Rynku Pracy
Zapraszamy na szkolenie Kwalifikowalność wydatków w ramach Funduszy UE w perspektywie finansowej 2014-2020

Specjalista ds. kadr i płac

Kurs "Specjalista ds. kadr i płac"

Kurs z zakresu kadr i płacCel kursu:

Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu kadr i płac.

Korzyści dla uczestników:

Zdobycie i pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • przepisów prawa pracy
  • naliczania wynagrodzeń
  • rozliczania świadczeń z tytułu ubezpieczeń
  • tworzenia i rozliczania dokumentów ZUS

Dla kogo:

Kurs kierowany jest do pracowników działów kadrowo – płacowych. W kursie mogą wziąć udział zarówno osoby początkujące w tej tematyce, jak i osoby z doświadczeniem chcące ugruntować i zaktualizować wiedzę i umiejętności. Do uczestnictwa w kursie zapraszamy także osoby, których zainteresowania są bliskie tematyce kadrowo-płacowej, jak i te, które planują przekwalifikować się w tym kierunku.

Zakres tematyczny:

1. Zasady rekrutacji i czynności związane z zatrudnieniem pracownika.
2. Obowiązki pracodawcy.
3. Kompletowanie dokumentacji i danych osobowych niezbędnych do zawaria umowy o pracę.
4. Charakterystyka poszczególnych form nawiązania stosunku pracy w ramach Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego.
5. Zasady zawierania umów o pracę - praktyczne uwagi, analiza konkretnych przypadków, wskazanie konkretnych zapisów.
6. Zmiana warunków umowy o pracę.
7. Obowiązki pracodawców w zakresie rozwiązywania umów o pracę - analiza konkretnych przypadków - praktyczne wskazówki.
8. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.
9. Rozliczenia z pracownikiem po ustaniu stosunku pracy
10. Odpowiedzialność pracodawcy za nieuzasadnione bądź sprzeczne z przepisami prawa wypowiedzenie, rozwiązanie umowy o pracę.
11. Zasady postępowania z pracownikami w tzw. okresach ochronnych.
12. Czas pracy.
13. Czas pracy kierowców.
14. Praktyczne ćwiczenia z zakresu czasu pracy.
15. Zasady urlopowe.
16. Zakaz dyskryminacji i mobbing w zatrudnieniu.
17. Szczególne warunki zatrudnienia pracowników słuŜby zdrowia.
18. Szczególne warunki zatrudnienia nauczycieli i pracowników uczelni.
19. Szczególne warunki zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
20. Wynagrodzenie pracownicze.
21. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy.
22. Ćwiczenia w zakresie opracowania dokumentów związanych ze stosunkiem pracy.
23. Zakaz konkurencji.
24. Odpowiedzialność porządkowa pracowników.
25. Nagrody i wyróżnienia.
26. Odpowiedzialność materialna pracowników za szkody wyrządzone pracodawcy.
27. Zatrudnienie pracowników tymczasowych.
28. Rozwiązania dotyczące przejścia zakładu na innego pracodawcę.
29. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
30. Ubezpieczenia społeczne.
31. Składka na ubezpieczenie zdrowotne.
32. Zasady ustalania składki na ubezpieczenie wypadkowe.
33. Inne zagadnienia związane z rozliczaniem składek.
34. Ustalanie uprawnień, obliczanie i wypłacanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego.
35. Ćwiczenia w zakresie obliczania listy płac.
36. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach szkolenia:

  • Materiały szkoleniowe
  • Certyfikat

Trener:

Magdalena Dawiec

Specjalista w zakresie kadr i płac.
Dyrektor Personalny. Szkoleniowiec/Trener/Wykładowca. Inspektor BHP.

Cena:

1299zł (szkolenie zwolnione z VAT).
Możliwość płatności w dwóch ratach: 700zł przed rozpoczęciem kursu, 599zł w trakcie kursu.

Terminarz i miejsce szkolenia:

Wkrótce terminy nowej edycji kursu. Jeśli jesteś zainteresowany tym kursem napisz na adres rekrutacja@tarionus.pl

Kurs "Specjalista ds. kadr i płac" trwa łącznie 12 dni szkoleniowych.

Kurs odbywać się będzie w Poznaniu, przy ul. Ratajczaka 26/6.

Pozostałe szkolenia: