TARIONUS

- Centrum Edukacji i Rozwoju Rynku Pracy
Zapraszamy na szkolenie Kwalifikowalność wydatków w ramach Funduszy UE w perspektywie finansowej 2014-2020

Prawo Zamówień Publicznych z perspektywy wykonawców

Szkolenie "Prawo Zamówień Publicznych z perspektywy wykonawców"
1 dzień, Poznań

Prawo Zamówień Publicznych z perspektywy wykonawców

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie przedstawicieli wykonawców do właściwego (z punktu widzenia formalnoprawnego) przygotowania dokumentów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto szkolenie ma na celu przygotowanie przedstawicieli wykonawców do ochrony swoich praw na etapie postępowania i realizacji zamówienia, w tym właściwego korzystania ze środków ochrony prawnej przewidzianej w ustawie.

Dla kogo:

Przedstawiciele wykonawców.

Zakres tematyczny:

1. Źródła prawa zamówień publicznych. Rola orzecznictwa. Źródła wiedzy o zamówieniach publicznych.
2. Stosowanie prawa cywilnego w zamówieniach publicznych (pełnomocnictwo, terminy, forma czynności prawnych i in.)
3. Ogłoszenia. SIWZ. Pytania do SIWZ.
4. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Dokumentacja.
5. Wykluczenie wykonawcy. Dokumentacja.
6. Konsorcjum, podwykonawstwo, dysponowanie potencjałem podmiotów trzecich.
7. Wadium. Związanie ofertą.
8. Ocena przedmiotowa (kryteria oceny ofert).
9. Otwarcie ofert.
10. Wybór oferty najkorzystniejszej – rażąco niska cena, poprawianie omyłek.
11. Klauzula standstill.
12. Środki ochrony prawnej. KIO. SO. Koszty postępowań.
13. Zawarcie umowy i realizacja zamówienia. Odpowiedzialność. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
14. Zmiany do umowy – przesłanki.
15. Rozwiązanie, odstąpienie i unieważnienie umowy.

W ramach szkolenia:

  • Materiały szkoleniowe (prezentacja multimedialna, wyciąg z orzecznictwa, wyciąg z ustawy, kazusy, zadania praktyczne)
  • Certyfikat

Trener:

Paweł Skrodzki

Radca prawny, ukończył prawo oraz stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wykonuje zawód radcy prawnego w ramach własnej kancelarii w Poznaniu. Kierował i nadzorował wdrażanie projektów  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o łącznej wartości kilkunastu milionów złotych (od 2005). Świadczy obsługę prawną projektów finansowanych ze środków europejskich o łącznej wartości około 70 mln zł. Wśród jego klientów znajdują się spółki prawa handlowego, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. Nauczyciel akademicki i trener. Przeprowadził około 3 tys. godzin zajęć z zakresu prawa zamówień publicznych, pomocy publicznej, prawa cywilnego, projektów UE, prawa autorskiego, prawa międzynarodowego publicznego i in. Posiada certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Foundation.

Cena:

290zł + VAT

Terminarz i miejsce szkolenia:

Nowy terminarz wkrótce.

Kurs odbywać się będzie w Poznaniu, przy ul. Ratajczaka 26/6.

Zapisz się na szkolenie!

Pozostałe szkolenia: