TARIONUS

- Centrum Edukacji i Rozwoju Rynku Pracy
Zapraszamy na szkolenie Kwalifikowalność wydatków w ramach Funduszy UE w perspektywie finansowej 2014-2020

Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności

Szkolenie "Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności"
1 dzień, Poznań

Szkolenie Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności

Cel szkolenia:

Szkolenie przedstawia podstawowe formy zabezpieczeń – osobistych, takich jak poręczenie, oraz rzeczowych jak np. hipoteka. Ma na celu przedstawienie aspektów tak teoretycznych, jak i praktycznych, wraz ze wskazaniem zalet i wad poszczególnych zabezpieczeń oraz uwzględnieniem orzecznictwa sądowego.

Dla kogo:

Przedsiębiorcy i ich pracownicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Zakres tematyczny:

1. Zagadnienia ogólne.

 • wstęp – zabezpieczenie wierzytelności, podział zabezpieczeń, nadzabezpieczenie wierzytelności,
 • forma zabezpieczenia – jak wybrać,
 • oznaczenie osoby ustanawiającej zabezpieczenie,
 • prawa i obowiązki wierzyciela,
 • zaspokojenie roszczeń wierzyciela,
 • wygaśnięcie zabezpieczenia (zwolnienie z długu, umorzenie zobowiązania, rozwiązanie umowy, świadczenie w miejsce wykonania, potrącenie, odnowienie, przejęcie długu, złożenie do depozytu sądowego).

2. Weksel

 • weksel in blanco,
 • indos,
 • poręczenie wekslowe,
 • zastaw na wekslu,
 • dochodzenie roszczeń z weksla.

3. Poręczenie

 • pojęcie,
 • przedmiot poręczenia,
 • poręczyciel,
 • poręczony,
 • rodzaje poręczenia,
 • forma i treść umowy,
 • zakres odpowiedzialności poręczyciela,
 • wygaśnięcie zobowiązania poręczyciela,
 • zarzuty przysługujące poręczycielowi przeciwko wierzycielowi,
 • obowiązki wierzyciela,
 • dochodzenie roszczeń od poręczyciela,
 • poręczenie a poręczenie wekslowe.

4. Gwarancja bankowa

 • pojęcie,
 • przedmiot,
 • strony i uczestnicy stosunku gwarancji,
 • forma i treść gwarancji,
 • rodzaje gwarancji,
 • zakres odpowiedzialności gwaranta,
 • wygaśnięcie zobowiązania gwaranta,
 • zmiana treści gwarancji,
 • poręczenie a gwarancja.

5. Przystąpienie do długu

 • umowne przystąpienie do długu,
 • ustawowe przystąpienie do długu.

6. Przejęcie długu

 • warunki przejęcia długu,
 • umowa o przejęcie długu,
 • skutki.

7. Przelew wierzytelności na zabezpieczenie (cesja art. 509-517 K.C.)

 • pojęcie przelewu,
 • przedmiot,
 • rodzaje przelewu,
 • forma umowy,
 • strony i uczestnicy umowy,
 • treść umowy,
 • zgoda dłużnika na przelew i zawiadomienie go o przelewie,
 • zakres odpowiedzialności cedenta,
 • odpowiedzialność dłużnika wierzytelności,
 • dochodzenie roszczeń przez wierzyciela,
 • cesja a postępowanie upadłościowe.

8. Przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy ruchomych

 • pojęcie,
 • zasady ogólne,
 • rzeczy ruchome, które nie mogą być przewłaszczone lub których przewłaszczenie jest ograniczone,
 • strony i uczestnicy umowy,
 • forma i treść umowy,
 • przewłaszczenie a ubezpieczenie rzeczy przewłaszczanej,
 • zaspokojenie roszczeń wierzyciela,
 • przewłaszczenie a postępowanie upadłościowe.

9. Hipoteka

 • pojęcie hipoteki,
 • hipoteka jako ograniczone prawo rzeczowe,
 • hipoteka jako zabezpieczenie wierzytelności,
 • charakter prawny hipoteki,
 • przedmiot hipoteki,
 • ustanowienie hipoteki,
 • pierwszeństwo praw ciążących na nieruchomości,
 • ochrona hipoteki,
 • wygaśnięcie hipoteki,
 • hipoteka przymusowa,
 • hipoteka a egzekucja z nieruchomości,
 • hipoteka a postępowanie upadłościowe.

10. Dobrowolne poddanie się egzekucji w akcie notarialnym (art. 777 K.C.)

W ramach szkolenia:

 • Materiały szkoleniowe (prezentacja multimedialna, wyciąg z orzecznictwa, wyciąg z ustawy, kazusy, zadania praktyczne)
 • Certyfikat

Trener:

Paweł Skrodzki

Radca prawny, ukończył prawo oraz stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wykonuje zawód radcy prawnego w ramach własnej kancelarii w Poznaniu. Kierował i nadzorował wdrażanie projektów  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o łącznej wartości kilkunastu milionów złotych (od 2005). Świadczy obsługę prawną projektów finansowanych ze środków europejskich o łącznej wartości około 70 mln zł. Wśród jego klientów znajdują się spółki prawa handlowego, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. Nauczyciel akademicki i trener. Przeprowadził około 3 tys. godzin zajęć z zakresu prawa zamówień publicznych, pomocy publicznej, prawa cywilnego, projektów UE, prawa autorskiego, prawa międzynarodowego publicznego i in. Posiada certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Foundation.

Cena:

290zł + VAT

Terminarz i miejsce szkolenia:

 • Wkrótce nowe terminy szkolenia. Jeśli jesteś zainteresowany tym szkoleniem, napisz do nas: rekrutacja@tarionus.pl

Kurs odbywać się będzie w Poznaniu, przy ul. Ratajczaka 26/6.

Pozostałe szkolenia: