TARIONUS

- Centrum Edukacji i Rozwoju Rynku Pracy
Zapraszamy na szkolenie Kwalifikowalność wydatków w ramach Funduszy UE w perspektywie finansowej 2014-2020

Ostatnie nowelizacje Prawa Zamówień Publicznych z perspektywy zamawiających

Szkolenie "Ostatnie nowelizacje Prawa Zamówień Publicznych z perspektywy zamawiających"
1 dzień, Poznań

Prawo Zamówień Publicznych z perspektywy wykonawców

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie przedstawicieli zamawiających z ostatnimi nowelizacjami Prawa zamówień publicznych, interpretacją tych przepisów na podstawie zasad wykładni prawa, pierwszymi doświadczeniami w ich stosowaniu, pierwszymi orzeczeniami pojawiającymi się na gruncie tych regulacji. Szkolenie skupia się na najistotniejszych zmianach, w szczególności dotyczących oceny podmiotowej wykonawców, podwykonawstwie, dysponowaniem potencjałem podmiotów trzecich, kryteriach oceny ofert.

Dla kogo:

Przedstawiciele zamawiających (jednostek sektora finansów publicznych, podmiotów prywatnych zobowiązanych do stosowania ustawy) oraz wykonawców (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe)..

Zakres tematyczny:

1. Wprowadzenie. Przegląd ostatnich nowelizacji. Ich znaczenie i źródła. Planowane nowelizacje.
2. Opis spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Dokumentacja.
3. Wykluczenie wykonawcy.
4. Podwykonawstwo, dysponowanie potencjałem podmiotów trzecich.
5. Pozacenowe kryteria oceny ofert (w szczególności odnoszące się do jakości) – jak je skonstruować – ćwiczenia.
6. Obiekt budowlany.
7. Zawarcie umowy i realizacja zamówienia.
8. Podwykonawstwo na etapie realizacji umowy..

W ramach szkolenia:

  • Materiały szkoleniowe (prezentacja multimedialna, wyciąg z orzecznictwa, wyciąg z ustawy, kazusy, zadania praktyczne)
  • Certyfikat

Trener:

Paweł Skrodzki

Radca prawny, ukończył prawo oraz stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wykonuje zawód radcy prawnego w ramach własnej kancelarii w Poznaniu. Kierował i nadzorował wdrażanie projektów  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o łącznej wartości kilkunastu milionów złotych (od 2005). Świadczy obsługę prawną projektów finansowanych ze środków europejskich o łącznej wartości około 70 mln zł. Wśród jego klientów znajdują się spółki prawa handlowego, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. Nauczyciel akademicki i trener. Przeprowadził około 3 tys. godzin zajęć z zakresu prawa zamówień publicznych, pomocy publicznej, prawa cywilnego, projektów UE, prawa autorskiego, prawa międzynarodowego publicznego i in. Posiada certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Foundation.

Cena:

290zł + VAT

Terminarz i miejsce szkolenia:

Wkrótce nowe terminy szkolenia. Jeśli jesteś zainteresowany tym szkoleniem napisz rekrutacja@tarionus.pl

Kurs odbywać się będzie w Poznaniu, przy ul. Ratajczaka 26/6.

Pozostałe szkolenia: