TARIONUS

- Centrum Edukacji i Rozwoju Rynku Pracy
Zapraszamy na szkolenie Kwalifikowalność wydatków w ramach Funduszy UE w perspektywie finansowej 2014-2020

Kwalifikowalność wydatków w ramach Funduszy UE w perspektywie finansowej 2014-2020. Praktyczne aspekty realizacji projektów w kontekście wprowadzonych zmian

Szkolenie "Kwalifikowalność wydatków w ramach Funduszy Unii Europejskiej w perspektywnie finansowej 2014-2020. Praktyczne aspekty realizacji projektów w kontekście wprowadzonych zmian"

Kurs z zakresu kadr i płac

Szkolenie 1-dniowe (8h), 29.10.2015r.

Zakres tematyczny:

1. Wprowadzenie do Funduszy UE 2014-2020:
- Podstawa Prawna
- Ramy czasowe nowej perspektywy finansowej
- Budżet środków UE wraz z podziałem alokacji
- Programy Operacyjne na lata 2014-2020

2. Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
- Ramy czasowe kwalifikowalności
- Ocena kwalifikowalności wydatków
- Pojęcie wydatku niekwalifikowalnego
- Zasada faktycznego poniesienia wydatków
- Zasada uczciwej konkurencji w kontekście ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zasady konkurencyjności
- Podwójne finansowanie wydatków w projekcie
- Cross–financing
- Dochód wygenerowany w projekcie
- Podatek od towarów i usług oraz inne podatki i opłaty

3. Struktura budżetu projektu w kontekście ponoszonych wydatków
- Koszty bezpośrednie i pośrednie
- Pojęcie personelu projektu i formy jego angażowania
- Wkład własny w projekcie oraz formy jego wnoszenia
- Kwalifikowalność usług związanych z realizacją projektu
- Amortyzacja i leasing
- Kwalifikowalność działań informacyjno-promocyjnych
- Rozliczanie efektów projektu

4. Praktyczne aspekty realizacji projektów w kontekście kwalifikowalności wydatków, uzyskania dofinansowania i realizacji założonych wskaźników
- Katalog kosztów kwalifikowalnych – katalogi kosztów instytucji
- Dostęp do informacji wnioskodawców – relacje beneficjent - instytucja
- Nowy system informatyczny funduszy UE
- Nawiązywanie partnerstwa w projekcie
- Pojęcie wnoszonego obrotu przez wnioskodawcę i partnera/-ów
- Wskaźniki w projekcie – typologia oraz źródła pomiaru
- Realizacja założonych wskaźników w projekcie
- Generatory wniosków aplikacyjnych oraz wniosków płatniczych

W ramach szkolenia:

  • Materiały szkoleniowe
  • Certyfikat

Trener:

Grzegorz Kuczyński

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, kierunku Europeistyka ze specjalizacjami z zakresu Administracji Unii Europejskiej oraz Funduszy Unii Europejskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Opiekun merytoryczny i finansowy blisko 50 projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na kwotę ok. 80 mln. złotych. Członek Komisji Oceny Projektów oraz ekspert w zakresie oceny projektów PO KL. Absolwent cyklu seminariów z zakresu przywództwa i zarządzania zasobami ludzkimi zorganizowanego przez Instytut Wolności. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu realizacji projektów oraz kwalifikowalności i rozliczania wydatków z Funduszy UE. Posiadacz certyfikatu zawodowego księgowego oraz międzynarodowego certyfikatu z zakresu zarządzania projektami metodą PRINCE2® wydanego przez AXELOS Global Best Practice. Obecnie przygotowuje się do kursów z zakresu zarządzania projektami według standardu PMBoK®Guide oraz certyfikacji Certified Associate in Project Management (CAPM®).

Cena:

290zł + VAT

Terminarz i miejsce szkolenia:

29 październik 2015r.

Tarionus - Centrum Edukacji i Rozwoju Rynku Pracy
ul. Ratajczaja 26/6, 61-815 Poznań.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Pozostałe szkolenia: